Thông báo về việc bổ sung đối tượng dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016 - khóa 33

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung đối tượng dự thi tuyển sinh

cao học đợt 1 năm 2016 - khóa 33

 


            Đại học Đà Nẵng đã ban hành các thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 33 tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) và các cơ sở liên kết đào tạo thạc sĩ với Đại học Đà Nẵng, thời gian dự kiến thi vào tháng 5/2016.

          Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho một số địa phương, Đại học Đà Nẵng bổ sung đối tượng được đăng ký dự thi vào các ngành đào tạo thạc sĩ ứng dụng tại Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng như sau: “Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học loại trung bình được đăng ký dự thi tuyển sinh vào ngành đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đúng với ngành tốt nghiệp đại học”. 

          Đại học Đà Nẵng thông báo để các cơ sở đào tạo, cơ sở liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ, các đơn vị liên quan và thí sinh được biết./.

 

Nơi nhận:

- Các Sở GD-ĐT;

- Các trường đại học; viện nghiên cứu;

- Vụ GDĐH, Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Đoàn Quang Vinh

TIN LIÊN QUAN