Thông báo kết quả phúc khảo thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn phúc khảo

Điểm

lần đầu

Điểm phúc khảo

Bậc năng lực

Bằng số

 Bằng chữ

1

Nguyễn Thái  Hòa

05/09/1968

201110

Đọc

5.5

5.5

Năm điểm rưỡi

Không xếp loại

Nghe

3.5

3.5

Ba điểm rưỡi

Viết

1.0

1.0

Một điểm tròn

2

Nguyễn Văn Thành

01/10/1981

201405

Viết

4.0

4.0

Bốn điểm tròn

Không xếp loại

3

Trần Lê Nhật Trung

17/11/1990

201766

Đọc

2.0

2.0

Hai điểm tròn

Không xếp loại

Nghe

4.0

4.0

Bốn điểm tròn

Viết

3.0

3.0

Ba điểm tròn

4

Nguyễn Hồng Quang

17/01/1978

201758

Đọc

2.5

2.5

Hai điểm rưỡi

Không xếp loại

Nghe

4.0

4.0

Bốn điểm tròn

Viết

4.0

4.0

Bốn điểm tròn

5

Thân Đức Minh

16/10/1980

201757

Đọc

3.0

3.0

Ba điểm tròn

Không xếp loại

Nghe

3.5

3.5

Ba điểm rưỡi

Viết

3.5

3.5

Ba điểm rưỡi

6

Nguyễn Kim Thơ

30/11/1990

201720

Đọc

4.0

4.0

Bốn điểm tròn

Không xếp loại

Viết

4.0

4.0

Bốn điểm tròn

7

Lê Văn Thức

07/10/1978

201721

Nghe

3.0

3.0

Ba điểm tròn

Không xếp loại

Viết

3.5

3.5

Ba điểm rưỡi

8

Hà Thanh Liêm

15/09/1965

201702

Đọc

5.0

5.0

Năm điểm tròn

Bậc 3

Nghe

3.0

3.5

Ba điểm rưỡi

Viết

2.5

2.5

Hai điểm rưỡi

9

Trịnh Minh Tuấn

10/12/1977

201714

Đọc

4.0

4.0

Bốn điểm tròn

Không xếp loại

Nghe

2.0

2.0

Hai điểm tròn

10

Phan Trường Sơn

15/06/1975

201712

Đọc

2.5

2.5

Hai điểm rưỡi

Không xếp loại

Viết

4.0

4.0

Bốn điểm tròn

11

Phạm Huy Trường

15/05/1978

201726

Đọc

3.5

3.5

Ba điểm rưỡi

Không xếp loại

Viết

3.5

3.5

Ba điểm rưỡi

12

Đỗ Đình Dương

13/07/1982

201095

Đọc

3.0

3.0

Ba điểm tròn

Không xếp loại

Nghe

4.0

4.0

Bốn điểm tròn

Viết

2.0

2.0

Hai điểm tròn

13

Ngô Phi Quốc

20/08/1985

201371

Viết

4.0

4.0

Bốn điểm tròn

Không xếp loại