17 sinh viên ĐHBK, ĐHSP, ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ I/2016-2017

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017

Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 4388/QĐ-ĐHĐN và 5769/QĐ-ĐHĐN cho phép 17 sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học thành viên được học Chương trình hai tại Trường Đại học Kinh tế từ học kỳ I, năm học 2016-2017. Danh sách chi tiết như sau:

1. Quyết định số 4388/QĐ- ĐHĐN ngày 08 tháng 8 năm 2016.

2. Quyết định số 5769/QĐ- ĐHĐN ngày 16 tháng 9 năm 2016.