15 sinh viên ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ II/2015-2016

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017

Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 180/QĐ-ĐHĐN và 1312/QĐ-ĐHĐN cho phép 15 sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ được học chương trình hai tại trường Đại học Kinh tế từ học kỳ II, năm học 2015-2016. Danh sách chi tiết như sau:

1. Quyết định số 180/QĐ-ĐHĐN ngày 08 tháng 01 năm 2016.

2. Quyết định số 1312/QĐ-ĐHĐN ngày 15 tháng 3 năm 2016.