Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Danh mục các chuyên ngành đại học và thạc sĩ được coi là phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ; Các hướng nghiên cứu đề tài luận án và số lượng nghiên cứu sinh có thể tiếp nhận; Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu.

Thứ bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2016

Danh sách các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận Nghiên cứu sinh và Giáo viên hướng dẫn.

Tìm thấy: 2 mục