Phụ lục thông báo đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Đại học Đà Nẵng công bố Phụ lục thông báo đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh gồm có: 

Phụ lục I. Danh mục các chuyên ngành đại học và thạc sĩ được coi là phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng.

Phụ lục II. Các hướng nghiên cứu đề tài luận án và số lượng nghiên cứu sinh có thể tiếp nhận.

Phụ lục III. Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu.

Xem nội dung chi tiết tại đây