Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (cập nhật)

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển cập nhật vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2020, trình độ đại học, hệ chính quy như sau: 

1. Trường Đại học Bách Khoa (cập nhật tháng 6/2020) 

2. Trường Đại học Kinh tế (cập nhật tháng 5/2020) 

3. Trường Đại học Sư phạm (cập nhật tháng 6/2020) 

4. Trường Đại học Ngoại ngữ (cập nhật tháng 9/2020)

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (cập nhật tháng 5/2020)

6. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (cập nhật tháng 6/2020)

7. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (cập nhật tháng 9/2020)

8. Khoa Y dược (cập nhật tháng 6/2020)

9. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (cập nhật tháng 6/2020)

10. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (cập nhật tháng 6/2020)

11. Tổng hợp thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN (cập nhật tháng 6/2020)

TIN LIÊN QUAN