Công văn số 5304/ĐHĐN-ĐT về việc điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ hai

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2016

Ngày 28 tháng 01 năm 2011, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký Quyết định số 384/QĐ-ĐHĐN-ĐT ban hành Quy định đào tạo chương trình thứ hai giữa các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Đến nay, phương thức tuyển sinh có nhiều thay đổi, để phù hợp với thực tế và tiếp thu ý kiến của các cơ sở giáo dục, khoa, viện trực thuộc tại cuộc họp ngày 02 tháng 10 năm 2015.

Xem nội dung trong file đính kèm.