Quyết định số 384/QĐ-ĐHĐN_ĐT về việc ban hành Quy định đào tào chương trình thứ hai giữa các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2016

Văn bản này quy định về việc đào tạo chương trình thứ hai giữa các trường thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là trường), bao gồm: điều kiện đăng ký học; tổ chức đào tạo; xét tốt nghiệp và cấp bằng; nhiệm vụ và quyền hạn của các trường; nhiệm vụ và quyền của sinh viên; chế độ báo cáo lưu trữ.

Xem nội dung trong file đính kèm.