Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2023

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 16 tháng 1 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2023, trình độ đại học, hệ chính quy như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa: công bố tháng 1/2023; cập nhật ngày 20/3cập nhật ngày 22/3; cập nhật ngày 14/4; cập nhật ngày 27/4; cập nhật ngày 08/6

2. Trường Đại học Kinh tế: công bố tháng 1/2023cập nhật ngày 16/3; cập nhật ngày 14/4

3. Trường Đại học Sư phạm: công bố tháng 1/2023; cập nhật ngày 22/3; cập nhật ngày 14/4; cập nhật ngày 07/6; cập nhật ngày 12/6; cập nhật ngày 25/6

4. Trường Đại học Ngoại ngữ: công bố tháng 1/2023; cập nhật ngày 16/3cập nhật ngày 24/3; cập nhật ngày 05/4; cập nhật ngày 24/4; cập nhật ngày 04/5; cập nhật ngày 13/6

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: công bố tháng 1/2023, cập nhật ngày 22/02cập nhật ngày 23/3/2023cập nhật ngày 24/3; cập nhật ngày 15/6; cập nhật ngày 25/6; cập nhật ngày 05/9

6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: công bố tháng 1/2023; cập nhật ngày 28/3; cập nhật ngày 25/6

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: công bố tháng 1/2023; cập nhật ngày 25/6

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: công bố tháng 1/2023, cập nhật ngày 07/02; cập nhật ngày 14/3; cập nhật ngày 21/3; cập nhật ngày 23/3cập nhật ngày 14/4cập nhật ngày 27/4; cập nhật ngày 25/6

9. Khoa Y - Dược: công bố tháng 1/2023; cập nhật ngày 04/4; cập nhật ngày 14/7

TIN LIÊN QUAN