Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (cập nhật tháng 5/2020)

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2020, trình độ đại học, hệ chính quy, cập nhật tháng 5/2020, như sau: 

1. Trường Đại học Bách Khoa

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

7. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

8. Khoa Y dược

9. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

10. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

11. Tổng hợp thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN

TIN LIÊN QUAN