Đề án tuyển sinh năm 2023 của các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2023 như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa: công bố tháng 3/2023; cập nhật ngày 14/4; cập nhật ngày 28/4; cập nhật ngày 08/6

2. Trường Đại học Kinh tế: công bố tháng 3/2023; cập nhật ngày 14/4

3. Trường Đại học Sư phạm: công bố tháng 4/2023; cập nhật ngày 12/6; cập nhật ngày 25/6; cập nhật ngày 06/9

4. Trường Đại học Ngoại ngữ: công bố tháng 4/2023; cập nhật ngày 04/5; cập nhật ngày 13/6

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: công bố tháng 4/2023; cập nhật ngày 15/6; cập nhật ngày 25/6; cập nhật ngày 05/9

6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: công bố tháng 3/2023; cập nhật ngày 25/6

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: công bố tháng 3/2023; cập nhật ngày 25/6

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: công bố tháng 4/2023; cập nhật ngày 25/6

9. Khoa Y - Dược: công bố tháng 4/2023; cập nhật ngày 14/7

TIN LIÊN QUAN