HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT ĐỢT BS TỪ NGÀY 25/09/2023 ĐẾN NGÀY 30/09/2023
Hết hạn đăng ký

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

B. ĐĂNG KÝ

1. Năm tốt nghiệp THPT:
2. Số CCCD:

Hết hạn đăng ký