HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO PHÂN HIỆU KON TUM THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT ĐỢT BS TỪ 20/10/2022 ĐẾN 25/10/2022
Hết hạn đăng ký

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

II. ĐĂNG KÝ

1. Năm tốt nghiệp THPT:
2. Số CMND/CCCD:

Hết hạn đăng ký