ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT ĐỢT 1 NĂM 2022
Họ tên hoặc CMND/CCCD cần tìm:
 Họ tên Mã hồ sơ Ngày đăng ký Trạng thái Ngày nộp