Đề án tuyển sinh năm 2022 của các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2022 như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

9. Khoa Y - Dược