Đề án tuyển sinh năm 2024 của các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2024 như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa: công bố tháng 4/2024; cập nhật ngày 17/4

2. Trường Đại học Kinh tế: công bố tháng 3/2024; cập nhật ngày 26/6

3. Trường Đại học Sư phạm: công bố tháng 4/2024; cập nhật ngày 16/7

4. Trường Đại học Ngoại ngữ: công bố tháng 5/2024; cập nhật ngày 04/7

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: công bố tháng 4/2024; cập nhật ngày 15/4; cập nhật ngày 09/5; cập nhật ngày 24/6; cập nhật ngày 25/6

6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: công bố tháng 4/2024

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: công bố tháng 4/2024; cập nhật ngày 17/4; cập nhật ngày 19/4; cập nhật ngày 07/5; cập nhật ngày 11/6

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: công bố tháng 4/2024

9. Trường Y Dược: công bố tháng 4/2024; cập nhật ngày 20/5

TIN LIÊN QUAN